top of page

Tietosuojakäytäntö

TIETOSUOJASELOSTE

Rekisterin pitämisen tarkoitus on asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä verkkokaupan toiminnan mahdollistaminen.
Rekisterinpitäjä on Vesilahde Mestaripalvelut, Ylä-Narvantie 45, 37370 Vesilahti. Yhteyshenkilö: Ave Altmart, asiakaspalvelu@nestemainentapetti.com, puh. 0442050202

Rekisteriselosteen laatimispäivä on 23.09.2021. Vesilahden Mestaripalvelut voi muuttaa tämän rekisteriselosteen sisältöä ja ilmoittaa tällaisesta muutoksesta verkkosivustollaan. Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään sekä mahdollisesti muilta sidosryhmiltä vallitsevan lain puitteissa. Rekisteritiedot on kerätty henkilön asemaa tai tehtäviä tai niiden hoitoa julkisyhteisössä tai elinkeinoelämässä kuvaavista yleisesti saatavissa olevista tiedoista.

Kerättävät tiedot:
- henkilön nimi
- henkilön yhteystiedot
- julkiset rekisteritiedot
- asiakkaan ja käyttäjän luovuttamat tiedot
- selaimen keräämät tiedot ja verkkosivujen käyttöön liittyvät tiedot sekä muut mahdolliset tarpeelliset tiedot rekisterin pitämisen tavoitteiden täyttämiseksi.

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille, ellei pakottava lainsäädäntö sitä edellytä.

Tietoja käytetään liiketoiminnallisiin tarkoituksiin, kuten asiakassuhteen hallintaan ja -hoitoon, Vesilahden Mestaripalvelut tuotteiden ja palvelujen myyntiin ja markkinointiin, rajoittamatta sitä pelkästään suoramarkkinointiin, palvelujen käytettävyyden parantamiseen, kehittämiseen ja niiden tietoturvasta huolehtimiseen sekä muulla mahdollisella rekisterilain mukaisella tavalla.

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Yrityksellä ja luonnollisella henkilöllä on mahdollisuus kieltää tietojen käyttäminen, ellei se ole erityisen tarpeellista rekisterin tarkoituksen toteuttamiseksi.

Markkinointi- ja osoitteenluovutus kiellon voi tehdä lähettämällä pyynnön kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tietojen tarkastuspyyntö on mahdollista esittää rekisterinpitäjälle osoitetulla allekirjoitetulla kirjallisella pyynnöllä.

Asiakkaalla on oikeus tulla unohdetuksi ja toteuttaakseen tämän oikeuden, on tämän otettava kirjallisella pyynnöllä yhteyttä rekisterinpitäjään. Kaikissa tapauksissa asiakassuhteen ylläpitämiseksi vielä tarpeellisilta määrin ei pyyntöä voida kuitenkaan välttämättä toteuttaa ja pyyntö voi aiheuttaa haasteita tai mahdottomuuden tarjota rekisterin pitämisen tarkoitukseen liittyviä palveluja kuluttajalle.
Tietoja ei luovuteta ETA-alueen ulkopuolelle, pois lukien mahdollinen lainsäädännön rajoissa tapahtuva ja tarkoituksenmukainen luovuttaminen tietojen käsittelemiseksi. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat suojattu palomuurein, käyttöoikeuksin ja salauksin. Tietoihin pääsevät käsiksi vain määritellyt henkilöt, jotka tarvitsevat pääsyn tietoihin työtehtävien hoitamiseksi

bottom of page